Categoria: 1995 Creamy Mami: Futatsu no Sekai no Monogatari